Villkor

Villkor för att ansöka som kund hos enkla.com

Vårt erbjudande innebär att vi tar över ditt befintliga bolån från en annan aktör. Lönekonton och annat engagemang behåller du hos din nuvarande bank. Den ränta vi erbjuder är 0.95% med en bindningstid på tre år och löptiden för bolånet är 40 år. I god tid innan bindningstiden löper ut kommer du att få ett nytt konkurrenskraftigt erbjudande att ta ställning till. Önskar du lösa hela, eller delar av ditt bolån innan bindningstiden löpt ut kan en avgift tillkomma, en så kallad ränteskillnadsersättning.

För att beviljas ett bolån från enkla.com har vi specifika krav som måste uppfyllas.

Våra grundkrav är att bolånetagare hos enkla.com:

 • har svenskt medborgarskap

 • har en stadigvarande inkomst i svenska kronor

 • har en belåningsgrad under 75%

 • har ett bolån under 2 500 000 kr per person, (om 2 personer tagit lånet tillsammans gäller 5 000 000 kr)

 • är max 2 låntagare per bolån och tillhör samma hushåll

 • har en återbetalningsförmåga enligt KALP och skuldkvot (se förklaring under ”kreditbedömning” nedan)

 • inte har några betalningsanmärkningar

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Kreditbedömning

Inför ett kreditbeslut görs en kreditbedömning. Vi tittar då bland annat på återbetalningsförmåga, säkerheten samt tar en kreditupplysning. Nedan kan du läsa mer vad dessa termer innebär.

ÅTERBETALNINGSFÖRMÅGA

För att göra en bedömning av bolånetagarens återbetalningsförmåga kommer följande punkter att utvärderas:

 • KALP (kvar-att-leva-på-kalkyl)

  • Vi räknar ut en KALP för att bedöma en kunds återbetalningsförmåga. Hushållets nettoinkomster skall täcka alla de kostnader hushållet har. Kalkylen tar hänsyn till antal vuxna och barn i hushållet, boende-och levnadskostnader samt ränte- och amorteringskostnader för hushållets bolån. Räntan som räknas med i kalkylen är en så kallad stressränta (kalkylränta). En stressränta innebär en högre ränta än den befintliga räntan i dagsläget. Detta görs för att säkerhetsställa den nuvarande och framtida återbetalningsförmågan hos en kund.

 • Skuldkvot

  • En skuldkvot räknas ut för att beräkna bolånetaket hos den ansökande. Skuldkvoten får max vara 600% av hushållets nettoårsinkomst.

SÄKERHET

 • Säkerhetskrav hos enkla.com:

  • Bolånetagare står folkbokförda på bostaden som bolånet är kopplat till

  • Säkerhet gäller i nuläget för bostadsrätt och villa, (typkod 220). På sikt planerar vi även att hantera fritidshus.

  • Belåningsgraden är under 75%

Värdering av säkerhet:

Vid värdering av säkerhet utgår vi i första hand från datavärderingar. I vissa fall kan vi komma att ta in kompletteringar, exempelvis mäklarvärdering eller köpeskilling, för att styrka bostadens värde.

Kreditupplysning

En kreditupplysning tas så att vi kan bekräfta den information som den ansökande lämnat in genom bolåneansökan. Även för att vi ska få information om den ansökande har eventuella betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.


GDPR

Sekretessmeddelande

Simplex AB är ägare för enkla.com.

Vi lägger stor vikt vid att skydda och respektera din integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi använder och skyddar din personliga information samt göra dig medveten om vilka rättigheter du som kund har avseende din personliga information.

Din personliga information – vilken är den?

Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras enligt General Data Protection Regulation, GDPR.

Hur bearbetar vi din personliga information?

Vi på enkla.com följer lagen om GDPR genom att hålla dina personuppgifter uppdaterade, inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt samt skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk. Dina uppgifter hanteras och skyddas av avancerad teknik vilket endast kommer att vara tillgängligt för dig med Mobilt BankID.

Vilka kategorier av personlig information samlar enkla.com in?

Vi samlar in bland annat personnummer, adress, UC kreditupplysning, bolåne- och kontoinformation, inkomst, telefonnummer, e-postadress, PEP och sanktionsuppslag, betalningshistorik samt transaktionshistoria.

Varför behöver enkla.com samla in och lagra dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in dina personuppgifter så att vi kan fatta ett välgrundat kreditbeslut. Den information vi använder, samt lagrar, är endast den som är nödvändig för detta ändamål.

Vilken rättslig grund har enkla.com för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi på enkla.com får behandla dina personuppgifter för att uppfylla ditt kontrakt, genom att du givit oss tillstånd att göra det och/eller för att följa lokala samt EU-lagar.

Dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med tredje part om du givit oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som enkla.com. När tredje parter inte längre behöver dina uppgifter kommer de att tas bort enligt enkla.coms säkerhetsrutiner, om inte annat krävs enligt lag.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Samlad eller anonym data med personlig information som blivit borttagen

Vi på enkla.com kan från tid till annan ge tredje part data som har aggregerats och/eller anonymiserats. Det innebär att din personliga information som kan användas för att identifiera dig har tagits bort från uppgifterna (t.ex. men inte begränsat till: personnummer, e-post, telefon).

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för en period av minst 5 år för att följa svenska banklagar (Finansinspektionen).

Dina rättigheter gällande personuppgifter

Enligt GDPR har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

Rätten att begära att enkla.com korrigerar personuppgifter om det visar sig vara felaktigt eller föråldrat.

Rätten att begära att dina personuppgifter raderas där det inte längre är nödvändigt för enkla.com (med förbehåll för villkor, banklagar och praxis, din data arkiveras och all identifierbar information tas bort).

Rätten att begära att enkla.com ger dig en kopia av dina personuppgifter där det är möjligt, med syfte att sända den data direkt till en annan datakontrollant.

Rätten, där det råder en tvist i förhållande till noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter, att begära att en begränsning läggs på ytterligare behandling.

Rätten att återkalla samtycke, om vi inte har rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter.

Rätten att lämna in ett klagomål till Data Inspektionen.

På grund av penningtvätts-lagar, nationell säkerhet och terroraktivitet kommer din data att arkiveras, men kan inte sökas efter i kundsupport om det tas bort.

Ytterligare bearbetning

Om vi önskar använda dina personuppgifter för ett nytt ändamål, som inte omfattas av detta sekretessmeddelande, kommer vi att meddela dig på nytt. Det meddelandet kommer att förklara denna nya användning innan behandlingen påbörjas. Relevanta ändamål och behandlingsförhållanden kommer även att anges. Vi kommer att efterfråga ditt samtycke innan den nya behandlingen.

Information om inspelning av telefonsamtal

När du ringer till vår kundtjänst kommer samtalet att spelas in. Detta görs för att kunna administrera förhållandet mellan dig som kund, blivande kund och företaget samt för att kunna säkerställa kvalitén av kundtjänsten. Samtal till oss behöver dessutom spelas in för att uppfylla  skyldigheter som bolånekreditinstitut och för att skydda dig som kund från bedrägligt agerande.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss och vi värnar starkt om den personliga integriteten. Skyddet av information som du delger oss har alltid högsta prioritet och vi följer de lagar och regler som finns kring hanteringen av din information.

Endast ett fåtal behöriga personer har möjlighet att lyssna på inspelade samtal. Om du har några frågor, kontakta oss på dpo@enkla.com.

Klagomål

Har du synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas av enkla.com eller hur dina uttryckta synpunkter har hanterats, har du rätt att lämna in ett klagomål till vår Dataskyddsansvarig på dpo@enkla.com eller till Data Inspektionen.

Kontaktinformation

enkla.com

Olof Palmes gata 11

111 37, Stockholm

Organisationsnummer: 556891-0276

E-post: dpo@enkla.com

Telefon: +46 8 12 13 77 00