GDPR

Sekretessmeddelande

Simplex AB är ägare för enkla.com.

Vi lägger stor vikt vid att skydda och respektera din integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi använder och skyddar din personliga information samt göra dig medveten om vilka rättigheter du som kund har avseende din personliga information.

Din personliga information – vilken är den?

Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras enligt General Data Protection Regulation, GDPR.

Hur bearbetar vi din personliga information?

Vi på enkla.com följer lagen om GDPR genom att hålla dina personuppgifter uppdaterade, inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt samt skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk. Dina uppgifter hanteras och skyddas av avancerad teknik vilket endast kommer att vara tillgängligt för dig med Mobilt BankID.

Vilka kategorier av personlig information samlar enkla.com in?

Vi samlar in bland annat personnummer, adress, UC kreditupplysning, bolåne- och kontoinformation, inkomst, telefonnummer, e-postadress, PEP och sanktionsuppslag, betalningshistorik samt transaktionshistoria.

Varför behöver enkla.com samla in och lagra dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in dina personuppgifter så att vi kan fatta ett välgrundat kreditbeslut. Den information vi använder, samt lagrar, är endast den som är nödvändig för detta ändamål.

Vilken rättslig grund har enkla.com för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi på enkla.com får behandla dina personuppgifter för att uppfylla ditt kontrakt, genom att du givit oss tillstånd att göra det och/eller för att följa lokala samt EU-lagar.

Dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med tredje part om du givit oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som enkla.com. När tredje parter inte längre behöver dina uppgifter kommer de att tas bort enligt enkla.coms säkerhetsrutiner, om inte annat krävs enligt lag.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Samlad eller anonym data med personlig information som blivit borttagen

Vi på enkla.com kan från tid till annan ge tredje part data som har aggregerats och/eller anonymiserats. Det innebär att din personliga information som kan användas för att identifiera dig har tagits bort från uppgifterna (t.ex. men inte begränsat till: personnummer, e-post, telefon).

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för en period av minst 5 år för att följa svenska banklagar (Finansinspektionen).

Dina rättigheter gällande personuppgifter

Enligt GDPR har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

Rätten att begära att enkla.com korrigerar personuppgifter om det visar sig vara felaktigt eller föråldrat.

Rätten att begära att dina personuppgifter raderas där det inte längre är nödvändigt för enkla.com (med förbehåll för villkor, banklagar och praxis, din data arkiveras och all identifierbar information tas bort).

Rätten att begära att enkla.com ger dig en kopia av dina personuppgifter där det är möjligt, med syfte att sända den data direkt till en annan datakontrollant.

Rätten, där det råder en tvist i förhållande till noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter, att begära att en begränsning läggs på ytterligare behandling.

Rätten att återkalla samtycke, om vi inte har rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter.

Rätten att lämna in ett klagomål till Data Inspektionen.

På grund av penningtvätts-lagar, nationell säkerhet och terroraktivitet kommer din data att arkiveras, men kan inte sökas efter i kundsupport om det tas bort.

Ytterligare bearbetning

Om vi önskar använda dina personuppgifter för ett nytt ändamål, som inte omfattas av detta sekretessmeddelande, kommer vi att meddela dig på nytt. Det meddelandet kommer att förklara denna nya användning innan behandlingen påbörjas. Relevanta ändamål och behandlingsförhållanden kommer även att anges. Vi kommer att efterfråga ditt samtycke innan den nya behandlingen.

Information om inspelning av telefonsamtal

När du ringer till vår kundtjänst kommer samtalet att spelas in. Detta görs för att kunna administrera förhållandet mellan dig som kund, blivande kund och företaget samt för att kunna säkerställa kvalitén av kundtjänsten. Samtal till oss behöver dessutom spelas in för att uppfylla  skyldigheter som bolånekreditinstitut och för att skydda dig som kund från bedrägligt agerande.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss och vi värnar starkt om den personliga integriteten. Skyddet av information som du delger oss har alltid högsta prioritet och vi följer de lagar och regler som finns kring hanteringen av din information.

Endast ett fåtal behöriga personer har möjlighet att lyssna på inspelade samtal. Om du har några frågor, kontakta oss på dpo@enkla.com.

Klagomål

Har du synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas av enkla.com eller hur dina uttryckta synpunkter har hanterats, har du rätt att lämna in ett klagomål till vår Dataskyddsansvarig på dpo@enkla.com eller till Data Inspektionen.

Kontaktinformation

enkla.com

Olof Palmes gata 11

111 37, Stockholm

Organisationsnummer: 556891-0276

E-post: dpo@enkla.com

Telefon: +46 8 12 13 77 00